Regulamin

 
Regulamin sklepu internetowego www.tuliroom.pl
Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tuliroom.pl jest własnością firmy Tuliroom s.c. Agnieszka Grupa Dorota Folman, z siedzibą w Trzciany 22c, 05-101 Nowy Dwór Maz., wpisaną do ewidencji działalności gospodarcze j prowadzonej przez Urząd Gminy Jabłonna, posiadającą numer NIP: 531-168-82-31, REGON: 145993595, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski (IBAN) PL 90 1050 1012 1000 0092 0814 9329
Dane kontaktowe: tel. 888 779 709, e-mail: kontakt@tuliroom.pl

Spis treści:
I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Rejestracja konta w sklepie
IV. Zamówienia
V. Płatności
VI. Dostawa
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Reklamacje
IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
X. Dane osobowe
XI. Postanowienia końcowe

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego tuliroom.pl, określający zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca (Sprzedawca) - Tuliroom s.c. Agnieszka Grupa Dorota Folman, z siedzibą w Trzciany 22c, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Jabłonna, posiadającą numer NIP: 531-168-82-31, REGON: 145993595, wyłączny właściciel Sklepu internetowego www.tuliroom.pl, adres e-mail: biuro@tuliroom.pl, tel. 888-779-709.
3. Sklep internetowy (Portal) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.tuliroom.pl.
4. Klient (Użytkownik) - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest Produkt; przez umowę sprzedaży rozumie się też- stosownie do cech produktu - umowę o świadczenie usług.
7. Rejestracja - czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu w celu założenia Konta przez Użytkownika.
8. Konto - konto klienta w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
9. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

II. Postanowienia ogólne

1. Informacje o Produktach podane w Portalu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu.
2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
5. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu internetowego możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.
6. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie internetowym wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie internetowym nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową.
7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
b) Firefox w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
c) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
d) Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
e) Rozdzielczość wynoszącą 1280 na 1024 pikseli.

III. Rejestracja Konta w Sklepie

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.
2. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.
4. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres: kontakt@tuliroom.pl.
6. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do Konta, lub wypowiedzieć dostęp do Konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

IV. Zamówienia

1. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez stronę Sklepu internetowego 24 godziny na dobę.
2. Przed złożeniem zamówienia Klient będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (Produkty) oraz wszystkie koszty obciążające Klienta, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
3. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę Sklepu internetowego, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (tj. podać dane niezbędne do dostarczenia zamówionego Produktu, wybrać sposób płatności za zamówiony Produkt oraz sposób jego dostarczenia), aż do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę”. W przypadku Klientów posiadających Konto, dane niezbędne do złożenia Zamówienia, w tym do dostarczenia Produktu, mogą być zapisane w ramach Konta.
4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dodatkowo pracownik Sklepu internetowego może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia treści Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@tuliroom.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.
6. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.
7. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
8. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności on line - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
1. Przy wyznaczeniu terminu dostawy nie bierze się pod uwagę weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
3. Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.
4. W przypadku kiedy Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
5. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli Formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu internetowego przy wykorzystaniu systemu rejestracji lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu internetowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
6. Korektę do zamówienia Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Klient powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę.
7. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane, z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
8. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.

V. Płatności

1. Klient może skorzystać z jednej z następujących form płatności:
a) przelew - Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia;
b) płatność online za pośrednictwem systemu Blue Media. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem Blue Media S.A. W ramach płatności online możliwe są płatności: Blik, Google Pay, PayPo, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
c) za pobraniem, tzn. gotówką przy odbiorze Produktu (jedynie w przypadku przesyłki kurierskiej). Cenę należy zapłacić kurierowi doręczającemu Produkt. Przy płatności za pobraniem doliczane są dodatkowe koszty dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany podczas składania Zamówienia.
1. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 5 dni od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

VI. Dostawa

1. Dostawa Produktu do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy oferowanymi przez Sprzedawcę, o których Sprzedawca informuje na stronach Sklepu internetowego i podczas składania Zamówienia.
2. Koszt dostawy zależny jest od wartości Zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianych Produktów.
3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem podmiotów (operatorów pocztowych, kurierów) współpracujących ze Sprzedawcą. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego.
4. Przesyłki zagraniczne realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
6. Klient podczas odbioru przesyłki z Produktem powinien ją dokładnie sprawdzić w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (nalepki „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.
7. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia Zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów u Sprzedawcy.
8. Sprzedawca powinien wykonać Umowę sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Sklepu internetowego, a także komunikowany Klientowi podczas składania przez niego Zamówienia i w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Do czasu dostawy podawanego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas, w którym wybrany przez Klienta dostawca dostarczy zamówione Produkty.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Tuliroom s.c. Trzciany 22c, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@tuliroom.pl, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
7. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą;
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na konto Konsumenta podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy;
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
1. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Reklamacje i gwarancje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.
4. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania Produktu, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania Produktu (o ile ma to zastosowanie).
5. Klient powinien odesłać reklamowany Produkt na koszt Sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Klienta. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Klienta na koszt Sprzedawcy.
6. Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Tuliroom s.c. Trzciany 22c, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@tuliroom.pl.
7. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Produkt uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Tuliroom s.c. Trzciany 22c, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
8. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. Jeżeli Sprzedawca udziela gwarancji na Produkt, informuje o tym w opisie Produktu w Sklepie internetowym, podając w szczególności informacje o okresie obowiązywania i warunkach gwarancji. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadać mogą gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są wówczas w wystawianych przez producentów lub importerów dokumentach gwarancyjnych. Większość Produktów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy.
2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

X. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić Sklep internetowy, w tym komunikację z Klientem, dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu, pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
4. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
a) odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c) dostępu do danych osobowych;
d) sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
e) przenoszenia danych osobowych;
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

XI. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Klienta, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Klientów. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym, pewne funkcje Sklepu internetowego lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie internetowym mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych Produktów.
3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie internetowym. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie internetowym lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Klientów korzystających z usługi Konta w Sklepie internetowym).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2023r.

POBIERZ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM BUJAK GOOD WOOD

Newsletter
Podaj swój adres e-mail - będziesz informowany o nowościach i promocjach oraz otrzymasz 5% kod rabatowy na pierwsze zakupy (nie dotyczy mebli i produktów w promocji)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl